Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van G3-Medical B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door G3-Medical B.V. uitgebrachte offertes en/of door haar gesloten overeenkomsten tot verkoop en levering. Algemene (inkoop-) voorwaarden van (potentiële) afnemers van G3-Medical B.V.  zijn niet toepasselijk – ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden – en mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden G3-Medical B.V. slechts voor zover G3-Medical B.V. de gelding daarvan schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

2.1 Door G3-Medical B.V. gedane prijsopgave, al dan niet vervat in door G3-Medical B.V. uitgegeven prijslijsten, zijn als zodanig voor G3-Medical B.V. niet bindend en Koper kan zich derhalve niet beroepen op de daarin vermelde prijzen. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien en doordat G3-Medical B.V. uitdrukkelijk verklaart een bestelling van Koper te aanvaarden.

 

Artikel 3 – Levertijd en overmacht

3.1 Een ter zake van een levering overeengekomen termijn geldt als streeftermijn. Een overeenkomst kan wegens niet tijdige levering niet door de Koper worden ontbonden. Dit is slechts anders, indien G3-Medical B.V. de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een jaar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijke aangezegde, redelijke termijn, voor zover van Koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. Bedoelde redelijke termijn bedraagt tenminste een (1) kalendermaand.

3.2 Niet tijdige levering geldt niet als een aan G3-Medical B.V. toerekenbare tekortkoming, indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van G3-Medical B.V. gelegen omstandigheden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, tekort schieten van leveranciers en/of transporteurs, (binnen- of buitenlandse) overheidsmaatregelen, zoals vervoers-, export-, import- en/of productieverboden, natuurrampen, uitzonderlijk slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen.

3.3 In geval van toestand van overmacht als hiervoor bedoeld langer dan 3 maanden heeft geduurd kan in overleg met Koper worden besloten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 4 – Risico-overgang

4.1 Tenzij anders overeengekomen gaat het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken op Koper over met het bereiken van deze zaken van de overeengekomen plaats van aflevering en blijft dit risico verder steeds bij Koper.

Artikel  5 – Prijzen

5.1 Goederen worden alleen aangeboden, verkocht en geleverd per bestelverpakkingseenheid als vermeld in de prijscourant van G3-Medical B.V..

5.2 Tenzij anders is overgekomen zijn alle bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen. In de prijs inbegrepen zijn de kosten van (standaard-) verpakking en van transport op basis van ‘franco huis’. Orderwaarden beneden € 150,00 kunnen worden verhoogd met € 25,00 voor vracht- en administratiekosten. De kosten van expresse-zendingen, voor zover de gebruikelijke kosten van transport te boven gaand, worden aan Koper in rekening gebracht.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling a contant te verlangen indien G3-Medical B.V. daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 30 dagen na datum van de betreffende factuur. G3-Medical B.V. is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het indienen van deelfacturen.

6.2 De eigendom van geleverde zaken, met inbegrip van pallets blijft bij G3-Medical B.V. totdat Koper al hetgeen hij aan G3-Medical B.V. uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. G3-Medical B.V. is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de haar toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden.

6.3 Verrekening door Koper met een terugvordering is slechts toegestaan voor zover de terugvordering door G3-Medical B.V. uitdrukkelijk is erkend of in rechten onherroepelijk is vastgesteld.

6.4 Bij niet tijdige betaling raakt Koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en wordt hij over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente van 1% per maand of – indien hoger – de wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. G3-Medical B.V. mag voorts, voor zover levering nog niet heeft plaatsgevonden, levering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag heeft ontvangen. 

6.5 Blijft ook na een schriftelijke aanmaning betaling binnen de aangezegde termijn uit dan is G3-Medical B.V. bevoegd de overeenkomst na haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulke onverminderd haar recht op schadevergoeding.

6.6 Alle kosten die door G3-Medical B.V. verbonden zijn aan de inning van hetgeen Koper aan G3-Medical B.V. verschuldigd is, komen voor rekening van Koper. Buitengerechtelijke kosten (waaronder mede is inbegrepen een redelijke vergoeding voor door medewerkers van G3-Medical B.V. aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag bedragen minimaal € 100,00.

6.7 Hetgeen Koper uit hoofde van de overeenkomst aan G3-Medical B.V. verschuldigd is, wordt ten volle direct opeisbaar in geval van: surseance van betaling of faillissement van Koper of aanvraag daartoe, besluit van Koper tot gehele of gedeeltelijke staking van overdracht van de onderneming en meer dan twee maal niet tijdige betaling door Koper.

 

Artikel 7 – Tekortkomingen

7.1 Koper is gehouden op leveringen binnen 5 kalenderdagen na uitvoering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen aanstonds schriftelijk aan G3-Medical B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep van tekortkomingen, die redelijkerwijs bij nauwgezette keuringen ontdekt hadden kunnen worden.

7.2 Bij de keuring vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden maar binnen 6 maanden na uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt en na de ontdekking aanstonds schriftelijk zijn gemeld, worden, voor zover deze aantoonbaar wegen tekort schieten van G3-Medical B.V. aan haar toegerekend kunnen worden door G3-Medical B.V. kosteloos ongedaan gemaakt worden door – naar keuze van G3-Medical B.V. – herstel en/of vervanging.

7.3 Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in de vorige alinea bedoeld en G3-Medical B.V. na herhaalde pogingen daartoe niet in is geslaagd tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is Koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid voor schade

8.1  Indien G3-Medical B.V. rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor optreden schade wegens het toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van de al op haar rustende verbintenis uit overeenkomst of wegens onrechtmatige daad geldt – voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen – het navolgende.

8.2 Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan Koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvan G3-Medical B.V. rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.

8.3 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking

8.4 Schade, die verband houdt met beschadiging of verlies van een zaak of met letsel bij een persoon, komt voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van maximaal € 10.000,00.

8.5 Andere schade onder 8.3 en 8.4 bedoeld worden vergoed tot 50% van de netto-factuurwaarde – (zijnde de bruto-factuurwaarde minus eventuele kortingspercentages, de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) – van die leverantie waarmee de schade verband houdt, met dien verstande dat van deze schade nimmer meer wordt vergoed dan € 10.000,00.

8.6 De onder 8.4 en 8.5 genoemde vergoedingen gelden voor alle schadegevallen tezamen die uit de leverantie, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.

8.7 Onverminderd het in de aanhef en in de vorige leden bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt binnen 6 maanden na de aangifte van de desbetreffende zaak en die voorts en binnen die termijn 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan G3-Medical B.V. is gemeld.

8.8 Koper is op straffe van verval van het recht op schadevergoeding gehouden G3-Medical B.V. alle gewenste medewerking te verlenen bij haar onderzoek naar de oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.

8.9 Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen binnen 6 maanden na ontdekking van de schade.

8.10 Verrekening met niet door G3-Medical B.V. erkende of niet onherroepelijke in rechte vastgestelde schadevordering is niet toegestaan.

8.11 Koper vrijwaart G3-Medical B.V. tegen vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden, die stellen schade te hebben geleden door zaken die G3-Medical B.V. aan koper heeft geleverd, tenzij en voor zover koper aantoont dat G3-Medical B.V. in verhouding tot koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan koper heeft te vergoeden.

8.12 Indien en voor zover de beperking van de aansprakelijkheid in dit artikel in een gegeven geval rechtens onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt beoordeeld, wordt de beperking van de aansprakelijkheid geconverteerd in een door G3-Medical B.V. meest gunstige beperking die alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, niet onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar is.

Artikel 9 – Toepasselijk recht; bevoegd rechter

9.1 op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen G3-Medical B.V. en koper is het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG).

9.2 Geschillen worden beslecht door de Nederlandse rechter.